Obiective

Obiective

 

 

 

 1. Definirea viziunii pe termen lung şi a misiunii Centrului

Complexitatea domeniului vizat de către Centrul de Excelență CENTRIC (managementul teritoriului, cartografierea terenurilor și carte funciară), relevanța sa științifică, economică și socială va necesita definirea unei viziuni pe termen lung și a misiunii Centrului rezultând din intersectarea factorilor (de facilitare) orizontali, de exemplu factorii sociali și economici, cu cercetarea (tehnică) verticală şi tendințele tehnologice.

 

 1. Realizarea unei analize SWOT detaliate în domeniul managementului teritoriului şi cadastrului în România

Analiză SWOT detaliată (Puncte tari, Puncte slabe, Oportunități, Amenințări) a domeniului privind gestiunea teritoriului și cadastrul din România, va pune în evidenţă punctele forte locale (la nivel regional și național în România) și restricţiile, precum și oportunitățile și amenințările.

 

 1. Definirea unei strategii ştiinţifice şi de inovare pe termen lung

Pe baza rezultatelor analizei SWOT antemenționate, se va stabili o strategie științifică și de inovare pe termen lung, inclusiv:

 • evaluarea contextului tehnologic
 • identificarea situației științifice actuale și a tendințelor;
 • analiza celor mai performante tehnologii necesare pentru a consolida profilul științific și de inovare al Centrului;
 • analiza orientării internaționale și poziționării Centrului de Excelență pe scena internațională;
 • stadiul alctual la care se află piața și tendințele sale;
 • și analiza serviciilor de transfer de tehnologie necesare pentru Centru, fie prin acțiuni directe sau prin servicii specifice care vor fi oferite prin intermediul Centrului, fie prin acțiuni indirecte, întemeiate pe implicarea terților (de exemplu, părți interesate instituționale sau din industrie).

 

 1. Realizarea unei analize de piaţă (inclusiv analiza aspectelor privind cererea şi oferta în domeniul geospaţial)

Un alt obiectiv va fi realizarea unei analize cuprinzătoare de piață, pornind de la definirea părţilor interesate vizate iniţial pentru Centrul de Excelență, mai ales în ceea ce privește furnizarea de cercetare aplicată, contracte de cercetare, consultanţa, precum și alte acțiuni de inovare centrice (de exemplu know-how și formare).

Analiza va include, de asemenea, identificarea tendințelor semnificative ale pieței și factorii care influențează potențialii "clienți" ai serviciilor aplicate de cercetare (de exemplu, industria locală sau administrațiile publice) și partenerii necesari pentru crearea ecosistemul de inovare vizat.

 

 1. Definirea conceptului de business al Centrului

Un obiectiv adiţional, ar fi definirea poziționării ca afacere a Centrului de Excelență, aceasta însemnând descrierea activităților și serviciilor Centrului, inclusiv contractele de cercetare sau cele aplicate, activitățile de consultanță etc. Serviciile și activitățile care urmează să fie desfășurate, vor fi identificate pe baza punctelor forte, dar si a celor slabe ale ecosistemului actual, nivelului așteptat al cererii pentru diferitele servicii, numărului potențialilor „clienți” ( de exemplu, părțile interesate din zona industrială pentru care activitățile contractelor de cercetare ar putea să fie vizate) și lacunele percepute și nevoile pieței.

 

 1. Analiza posibilelor cooperări, alianţe strategice şi parteneriate pe termen lung

Analiză amplă va fi efectuată pentru a putea identifica situațiile de colaborare care reflectă activitățile Centrului de Excelență în Europa și posibilii parteneri (atât cei din România, cât și cei din Uniunea Europeană) și potențialele clusterului. Analiza va identifica profilul parteneriatelor naționale și internaționale necesare pentru stabilirea unor legături productive între Centrul de Excelență și un număr strategic stabilit de părți interesate externe, atât din domeniul public, cât si din domeniul privat. Accentul va fi pus pe identificarea, în primul rând, a celor mai relevante profiluri, iar după aceea se va evidenția valoarea adăugată a diferitelor parteneriate specifice în ceea ce privește consolidarea capacității și modele ce urmează a fi implementate pentru o colaborare mutual benefică și de lungă durată.

 

 1. Identificarea factorilor critici de succes

De asemenea, analiza va include identificarea factorilor critici de succes, cum ar fi:

 • Identificarea celei mai potrivite persoane juridice, în funcție de scop și misiune, precum și a cerințelor legale și operaționale, naționale și internaționale;
 • Identificarea locaţiei geografice a Centrului, inclusiv toată procedura administrativă cu privire la startul operațional al activităților Centrului în faza a doua (de exemplu, achiziționarea permiselor etc.);
 • Părțile interesate și structura acţionariatului;
 • Principiile managementului, stilul de management și structura de conducere.

 

 1. Realizarea regulamentelor şi a altor documente referitoare la statutul Centrului

Bazându-se pe rezultatele anterioare ale obiectivului specific nr. 7, activitățile proiectului vor include editarea setului cheie de documente cheie de referință pentru activarea formală și funcţionarea Centrului de Excelență, de exemplu:

 • Organigrama și documentele legate de personal (de exemplu Codul de conduită, documente administrative etc.)
 • Politicile de personal și de ocupare a forței de muncă, inclusiv aspectele contractuale si șabloanele contractelor;
 • Documentele de guvernare, cum ar fi carta adunării generale și normele procedurilor.
 • Membrii managementului și normele de management.

 

 1. Definirea planului operaţional al Centrului

Realizările menționate mai sus, vor fi funcționale pentru a putea defini un plan operațional care va include o descriere completă a diferitelor faze de dezvoltare pentru activitățile Centrului, etapele practice care trebuie realizate, precum și infrastructura, echipamentele necesare pentru desfășurarea activităților cu un orizont de timp de cinci bugete operaționale, precum și administrarea Centrului orientată spre servicii.

 

 1. Pregătirea unui plan financiar pentru Centru

Activitățile de planificare a afacerii, vor include, de asemenea, definirea unui plan financiar detaliat, care reprezintă proiecții pe mai mulți ani a cheltuielilor (inclusiv cele necesare pentru furnizarea hardware-ului, tehnologiilor și infrastructurii), precum și resursele financiare din mai multe surse de venituri care vor fi luate în considerare și preconizate, inclusiv:

 • Fondurile disponibile ca parte a fazei a 2-a a proiectului
 • Participarea la apelurile Comisiei Europene și alte programe internaționale
 • Parteneriate de tipul public-privat
 • Contracte de cercetare și servicii care aduc un plus de valoare
 • Transferul de cunoștințe și alte activități de servicii (exemplu: sesiuni de formare), activități de inovare și brevetare
 • Atragerea de fonduri la nivel național și internațional (de exemplu, din zona industriei și din partea guvernelor etc.) și sponsorizări de evenimenteş
 • Resursele financiare pentru dezvoltarea infrastructurii care provin fie din resurse naționale, fie de la Fondurile Structurale și de Investiții Europene (ESIF).

 

 1. Definirea strategiei de dezvoltare

În paralel cu definirea planurilor operaționale și financiare, si pe baza planului științific și de inovare pe termen lung, analiza va identifica o foaie de parcurs pentru creștere strategică, care va proiecta o traiectorie de creștere pe termen lung, reprezentând alegerile financiare și strategice.

Analiza, care va fi actualizată în fiecare an, va asigura pe termen lung un leadership bazat pe cele mai relevante oportunități, tendințe și tehnologii, acestea reprezentând aspectele organizatorice și financiare cu scopul de a asigura o traiectorie de creștere sustenabilă financiar a Centrului.

 

 1. Promovarea transferului de cunoştinţe şi tehnologie, consolidarea capacităţii şi asigurarea vizibilităţii iniţiativei

În plus față de obiectivele anterioare, toate acestea converg către crearea unui plan de afaceri solid pentru Centrul de Excelență, faza 1 a proiectului va avea ca scop de asemenea crearea unui ecosistem adecvat la nivel național românesc și la nivel european, printr-o serie de activități de diseminare și consolidare a capacității, care va implica comunitatea RTD, guvernele locale, mediul industrial, o gamă largă de părți interesate implicate în inițiative conexe la nivel național și internațional, cât şi reprezentanţi ai comunității de investitori.

 

 

Centre for ExcelleNce in TerRItorial management and Cadastre